Pierwszy Pułk Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego 1914–1945

32,40 zł

36,00 zł

Pierw­sze kra­jo­we wy­da­nie hi­sto­rii te­go za­słu­żo­ne­go puł­ku. Hi­sto­ria obej­mu­je woj­nę pol­sko­-bo­lsz­ewi­cką, okres po­ko­jo­wej dzia­łal­no­ści puł­ku oraz uczest­nic­two w wal­kach w ma­ju 1926 ro­ku. Omó­wio­no rów­nież dzia­ła­nia w cza­sie kam­pa­nii wrze­śnio­wej 1939 r. i w Ar­mii Kra­jo­wej. W to­mie po­da­no ze­sta­wie­nia na­zwisk żoł­nie­rzy wal­czą­cych w puł­ku.
Pra­cę uzu­peł­nia wkład­ka ilu­stra­cyj­na z wie­lo­ma nie­pu­bli­ko­wa­ny­mi wcze­śniej zdję­cia­mi.

Rodzaj oprawy Twarda
Format A5 (145x205mm)
Ilość stron 240, il.
ISBN 83-88736-96-5

Brak komentarzy od klienta w tym momencie.

Napisz recenzję

Pierwszy Pułk Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego 1914–1945

Pierwszy Pułk Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego 1914–1945

Napisz recenzję